DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


TT giống cây trồng vật nuôi Quảng Ngãi
Địa chỉ: TP phố Quảng Ngãi
Thông tin liên hệ (tel, email):
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Cây phi lao


Mã số công nhận: SD.35.05
Địa điểm: xã Bình hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi


Mã số công nhận: SD.35.05
Địa điểm:


Mã số công nhận: SD.35.02
Địa điểm: xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn