DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Chi nhánh Công ty cổ phần Đức Lộc
Địa chỉ: Thôn 4, xa Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
Thông tin liên hệ (tel, email):05003.882930
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Vườn cung cấp hom (vườn cây đầu dòng)


Mã số công nhận: SD.43.05
Địa điểm: thôn 4, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông


Mã số công nhận: SD.43.04
Địa điểm: thôn 4, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông


Mã số công nhận: SD.43.03
Địa điểm: thôn 4, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông


Mã số công nhận: SD.43.02
Địa điểm: thôn 4, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông


Mã số công nhận: SD.43.01
Địa điểm: thôn 4, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông