DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


UBND huyện Ngọc Lặc
Địa chỉ: Thị trấn huyện Ngọc Lặc
Thông tin liên hệ (tel, email): 0373.871.039
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Hạt Lát hoa


Mã số công nhận: SC.27.09
Địa điểm: Thị trấn huyện Ngọc Lặc