DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Huỳnh Văn Sự
Địa chỉ: Lộc Thái, Mỹ Châu, Phù Mỹ, Bình Định
Thông tin liên hệ (tel, email):0973.170.370
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn


Mã số công nhận: SD.36.233
Địa điểm: khoảnh 7, tiểu khu 119, Mỹ Châu, Phù Mỹ