DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Tân Thạnh, Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định
Thông tin liên hệ (tel, email):098.201.2317
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.240
Địa điểm: Khoảnh 1, tiểu khu 130, Ân Tường Tây, Hoài Ân