DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống cây trồng Lâm Tân
Địa chỉ: Cát Nhơn, Phù Cát
Thông tin liên hệ (tel, email):0169.621.8907
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.270
Địa điểm: Khoảnh 6, tiểu khu 254, Cát Nhơn, Phù Cát