DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Thành Dân
Địa chỉ: Ân Hảo Đông, Hoài Ân
Thông tin liên hệ (tel, email):0988829593
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.346
Địa điểm: Khoảnh 11, tiểu khu 55, Ân Hảo Đông, Hoài Ân