DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Trần Đình Tám
Địa chỉ: An Tân, An Lão
Thông tin liên hệ (tel, email):0962220799
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.353
Địa điểm: KHoảnh 4, tiểu khu 21, An Tân, An Lão