DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


BQL rừng phòng hộ Thành phố Lào Cai
Địa chỉ: Phường Kim Tân- Thành phố Lào Cai
Thông tin liên hệ (tel, email):020844737
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Mỡ, keotai tượng,


Mã số công nhận: SC.09.
Địa điểm: