DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 1
Tổng số nguồn giống : 1
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
ST.01.01 Hồi Ông Nong Van Canh Lâm phần tuyển chọn