DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 10
Tổng số nguồn giống : 17
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
ST.03.12 Thông đuôi ngựa Ban quản lý dự án 661 huyện Đình Lập Lâm phần tuyển chọn
ST.03.13 Hồi Ban quản lý dự án 661 huyện Lộc Bình Lâm phần tuyển chọn
ST.03.16 Thông đuôi ngựa Ban quản lý dự án 661 huyện Lộc Bình Lâm phần tuyển chọn
ST.03.17 Thông đuôi ngựa Ban quản lý dự án 661 huyện Cao Lộc Lâm phần tuyển chọn
SD.03.18 Bạch đàn urô Trung tâm sản xuất dịch vụ KHKT Lâm nông nghiệp Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.03.19 Keo lai nhân tạo Trung tâm sản xuất dịch vụ KHKT Lâm nông nghiệp Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.03.02 Keo lai nhân tạo Trung tâm giống cây trồng Lâm nông nghiệp Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.03.07 Bạch đàn urô Lâm trường Hữu Lũng III Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.03.08 Keo lai nhân tạo Lâm trường Hữu Lũng III Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SC.03.09 Bạch đàn urô Lâm trường Hữu Lũng III Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SD.03.05 Bạch đàn urô Phạm Vĩnh Tường Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.03.06 Keo lai nhân tạo Phạm Vĩnh Tường Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.03.03 Bạch đàn urô Lâm trường Hữu Lũng I Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.03.04 Keo lai nhân tạo Lâm trường Hữu Lũng I Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.03.10 Bạch đàn urô Lâm trường Hữu Lũng II Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.03.11 Keo lai nhân tạo Lâm trường Hữu Lũng II Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.03.14 Bạch đàn urô Hoàng Văn Hoá Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)