DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 5
Tổng số nguồn giống : 5
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
ST.10.01 Mỡ Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
ST.10.02 Mỡ Công ty Lâm nghiệp Chiêm Hoá Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SD.10.03 Keo lai tự nhiên Trung tâm nghiên cứu - sản xuất và chuyển giao công nghệ giống cây Lâm nghiệp Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.10.04 Keo lai nhân tạo Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm cây NLG Hàm Yên Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SM.10.10 Keo tai tượng Công ty đầu tư và phát triển NLN Tiền Giang Cây mẹ (cây trội)