DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 3
Tổng số nguồn giống : 6
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
ST.11.03 Thông đuôi ngựa BQL RPH huyen Tram Tau Lâm phần tuyển chọn
ST.11.05 Vối thuốc BQL RPH huyen Tram Tau Lâm phần tuyển chọn
ST.11.04 Sơn tra BQL RPH huyen Tram Tau Lâm phần tuyển chọn
ST.11.06 Quế Lâm trường Văn Yên Lâm phần tuyển chọn
ST.11.01 Sơn tra BQL RPH huyen MU Cang Chai Lâm phần tuyển chọn
ST.11.02 Sa mộc BQL RPH huyen MU Cang Chai Lâm phần tuyển chọn