DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 6
Tổng số nguồn giống : 12
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
ST.28.03 Bồ đề Công ty LN Con Cuông Lâm phần tuyển chọn
SC.28.02 Tre Bát độ Công ty LN Con Cuông Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SD.28.05 Keo lai nhân tạo Công ty LN Con Cuông Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SC.28.06 Thông nhựa Công ty LN Yên Thành Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SN.28.07 Lim xanh Công ty LN Yên Thành Rừng giống chuyển hoá từ rừng tự nhiên
SD.28.08 Keo lai nhân tạo Tổng đội TNXP2 - XDKT Nghệ An Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.28.09 Keo lai nhân tạo Công ty LN Yên Thành Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.28.10 Keo lai nhân tạo Công ty LN Tương Dương Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.28.12 Keo lai nhân tạo Công ty LN Đô Lương Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.28.13 Keo lai nhân tạo Công ty LN Anh Sơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
ST.28.14 Bồ đề Công ty LN Anh Sơn Lâm phần tuyển chọn
SC.28.15 Mỡ Công ty LN Anh Sơn Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng