DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 3
Tổng số nguồn giống : 3
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
SD.31.02 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH 1 thành viên lâm nghiệp Đường 9 Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.31.01 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Nông lâm Tùng Lộc Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.31.03 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH 1 thành viên lâm nghiệp Bến Hải Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)