DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 9
Tổng số nguồn giống : 31
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
SD.32.01.08 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.02.08 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.11.08 Phi lao Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Hòa Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.03.08 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Hòa Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.04.08 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Hòa Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.15 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH CHAIYO AA VN Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.16 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH CHAIYO AA VN Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.01.07 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.02.07 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.03.07 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Hòa Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.04.07 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Hòa Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.07.07 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.08.07 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên LN Phong Điền Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.09.07 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.10.07 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH CHAIYO AA VN Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.05.08 Keo lai tự nhiên Công ty Cổ phần 1/5 Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.06.08 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.07.08 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên LN Phong Điền Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.08.08 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH CHAIYO AA VN Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.09.08 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.10.08 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.12.08 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.01.09 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên LN Phong Điền Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.02.09 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.03.09 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.04.09 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.05.09 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH CHAIYO AA VN Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.06.09 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH CHAIYO AA VN Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.07.09 Keo lai nhân tạo Công ty Cổ phần 1/5 Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.08.09 Keo lai nhân tạo Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.10.09 Keo lai nhân tạo Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)