HỎI ĐÁP

Nguồn gốc và xuất xứ của giống khác nhau như thế nào?

Xuất xứ được hiểu là vị trí địa lý của lâm phần mà từ đó vật liệu giống được thu hái. Xuất xứ có thể hiểu là địa điểm mà ở đó bất kỳ lâm phần nào được trồng. Lâm phần đó có thể là bản địa hoặc không.

Nguồn gốc nói về địa điểm của lâm phần tự nhiên ban đầu của một giống. Đối với lâm phần bản địa thì nguồn gốc và xuất xứ là giống nhau. Đối với lâm phần dẫn nhập thì nguồn gốc là địa điểm mà vật liệu giống được dẫn nhập từ đó lầm đầu tiên.