HỎI ĐÁP

Thế nào là một vật liệu "giống"?

Giống cây trồng được sử dụng trong sản xuất lâm nghiệp bao gồm bất cứ phần nào của cây dùng để tái tạo cây mới như hạt, củ, quả, rễ, thân, cành, lá, cây con, mắt ghép, chồi, hoa, mô, tế bào.

Trong Pháp lệnh giống cây trồng  “giống” được hiểu là một quần thể cây trồng đồng nhất về hình thái và có giá trị kinh tế nhất định, nhận biết được bằng sự biểu hiện của các đặc tính do kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác thông qua sự biểu hiện của ít nhất một đặc tính và di truyền được cho đời sau.