HỎI ĐÁP

Vùng sinh thái lâm nghiệp là gì?

Nước ta được chia thành 9 vùng sinh thái lâm nghiệp, mỗi vùng có những đặc điểm chung về địa lý, khí hậu, địa hình, đất đai, thực vật. Việc sử dụng giống trong một vùng do đó có nhiều điểm tương đồng.

·          Vùng Đông Bắc

·          Vùng Trung tâm Bắc bộ

·          Vùng Đồng bằng sông Hồng

·          Vùng Tây Bắc

·          Vùng Bắc trung bộ

·          Vùng Nam trung bộ

·          Vùng Tây Nguyên

·          Vùng Đông Nam bộ

·          Vùng Tây Nam bộ