Thông báo kết luận của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp triển khai dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 (số 4212/TB-BNN-VP ngày 12/9/2013)
Thông báo kết luận của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp triển khai dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 (số 4212/TB-BNN-VP ngày 12/9/2013)

Thông báo kết luận của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp triển khai dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 (số 4212/TB-BNN-VP ngày 12/9/2013)

Các tin khác :