THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1081
Tên thường gọi : Keo lai tự nhiên
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis
Mã số công nhận : SD.30.31
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 1
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):
Năm trồng :

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Công ty TNHH MTV LCN Long Đại
Phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN