THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 959
Tên thường gọi : Mỡ
Tên khoa học : Manglietia conifera Dandy
Mã số công nhận : SC.09.32
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
Diện tích(ha):3.5
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):
Năm trồng : 1981

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Thuộc : Tỉnh Lao Cai
+ Lô: 1,2; khoảnh: I; tiểu khu: 176 + Xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN