THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 947
Tên thường gọi : Mỡ
Tên khoa học : Manglietia conifera Dandy
Mã số công nhận : SC.09.
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
Diện tích(ha):11.7
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):
Năm trồng : 1995

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Thuộc : Tỉnh Lao Cai

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN