THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 867
Tên thường gọi : Keo lai tự nhiên
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis
Mã số công nhận : SD.36.225
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0,33
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):1.300.000
Năm trồng : 2014

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN