THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 690
Tên thường gọi : Quế
Tên khoa học : Cinnamomum cassia L.J.Presl
Mã số công nhận : SM.27.06
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây mẹ (cây trội)
Số cây(cây)
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/cây/năm)
Năm trồng : 1985

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Thôn Khoong, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: