THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1989
Tên thường gọi : Keo lai nhân tạo
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Mã số công nhận : SD.04.10
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0.4 ha
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):500.000 hom
Năm trồng : 2006

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Thị Trấn An Châu - Huyện Sơn Động - Tỉnh Bắc Giang

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:   106045'
- Vĩ độ:    21050' 
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm: 1760mm
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: Feralit
- Độ pH: 0.6
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: Bắc Giang và các vùng có điều kiện tương tự