THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1694
Tên thường gọi : Trám trắng
Tên khoa học : Canarium album Lour. Raeusch
Mã số công nhận : SC.27. 01
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
Diện tích(ha):4,0ha
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):150kghạt/ha/năm
Năm trồng : 1995

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

TK 338-BQL RPH Thạch Thành; Gồm 3lô:(Lô1-K7=1,7ha; Lô1-K4=0,5ha và Lô11-K5=1,8ha)

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ: 105044  
- Vĩ độ: 200 11'
- Độ cao: 50m
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm: 230 -240C
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 350C
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất: 130C
- Tổng lượng mưa bình quân năm: 1600 -2000 mm
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: Đất Fe ra lít màu vàng phát triển trên phiến thạch sét
- Độ pH: 6,0
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: