THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1465
Tên thường gọi : Mỡ
Tên khoa học : Manglietia conifera Dandy
Mã số công nhận : SC.27. 03
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Lâm phần tuyển chọn
Diện tích(ha):11,3 ha
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):100,0kg/11,3 ha/năm
Năm trồng : 1985

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Ban Quản lý rừng phòng hộ Sim
Xã Thượng Ninh - Huyện Như Xuân

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ: 1050 43
- Vĩ độ: 190 50'
- Độ cao: 150m
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm: 230 - 240C
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 350C
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất: 120C
- Tổng lượng mưa bình quân năm: 1700 - 2000 mm
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: Đất Fe ra lít màu vàng phát triển trên đá phiến thạch sét
- Độ pH: 5,5
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: