THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 2303
Tên thường gọi : Bời lời đỏ
Tên khoa học : Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Roxb
Mã số công nhận : ST.41.01
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Lâm phần tuyển chọn
Diện tích(ha):0,999 ha
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):1000 kg
Năm trồng : 1995

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Trần Quang
Thuộc : Tỉnh Kon Tum
Xã Đăk Cấm, thị xã Kon tum, Tỉnh Kon tum

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    108000'48''
- Vĩ độ:  14022'42''
- Độ cao: 570m
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm: 23,60c
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 25,60c
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất: 21,20c
- Tổng lượng mưa bình quân năm: 2.156,6 mm
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: Thích hợp ở các nơi có độ cao dưới 1000m so với mặt nước biển