THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1503
Tên thường gọi : Đước
Tên khoa học : Rhizophora apiculata Blume
Mã số công nhận : ST.27. 09
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Lâm phần tuyển chọn
Diện tích(ha):10,5 ha
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):10.000 kg
Năm trồng : 1996

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Lo 1,2 - k 24 - xa Xuan Lam -huyen Tinh Gia

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ: 1050   45' 46''
- Vĩ độ: 19 45'
- Độ cao: 1,5m
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: