THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1348
Tên thường gọi : Đưng
Tên khoa học :
Mã số công nhận : ST.07.03
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Lâm phần tuyển chọn
Diện tích(ha):10
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):20000
Năm trồng :

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Phù Long-Cát Hải

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN