THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1376
Tên thường gọi : Bằng lăng
Tên khoa học :
Mã số công nhận : SM.07.08
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây mẹ (cây trội)
Số cây(cây)
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/cây/năm)
Năm trồng : 1998

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Dải vườn hoa trung tâm thành phố

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN