THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1471
Tên thường gọi : Keo lai nhân tạo
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Mã số công nhận : SD.37.03
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 1.59
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):
Năm trồng : 2008

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Thuộc : Tỉnh Phú Yên
Thôn Hà Rai, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN