THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1010
Tên thường gọi : Huỷnh
Tên khoa học : Tarrietia javanica Blume
Mã số công nhận : SM.30.21
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây mẹ (cây trội)
Số cây(cây)
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/cây/năm)
Năm trồng :

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Lô 5, 8, 10, 14-khoảnh 12A-TK 231D, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN