DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH Bình Nam
Địa chỉ: 70 Ỷ Lan, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
Thông tin liên hệ (tel, email):056.3825654; Fax: 056.3816270
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn, Keo lá tràm, Xoan ta, Xà cừ, Dầu rái, Sao đen, Huỷnh


Mã số công nhận: SD.36.315
Địa điểm: Khoảnh 4, tiểu khu 375A, Canh Thuận, Vân Canh


Mã số công nhận: SD.36.245
Địa điểm: Khoảnh 4, tiểu khu 375a, Canh Thuận, Vân Canh