DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp Nguyễn Nam
Địa chỉ: Hoài Tân, Mỹ Đức, Phù Mỹ
Thông tin liên hệ (tel, email):01675.449.229
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Keo lá tràm, Keo tai tượng


Mã số công nhận: SD.36.341
Địa điểm: Khoảnh 11, tiểu khu 107, Mỹ Đức, Phù Mỹ


Mã số công nhận: SD.36.273
Địa điểm: Khoảnh 10, tiểu khu 107, Mỹ Đức, Phù Mỹ