DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Thanh Giảng
Địa chỉ: TT. Vân Canh, Vân Canh
Thông tin liên hệ (tel, email):0989643005
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.320
Địa điểm: Khoảnh 1, tiểu khu 364A, TT. Vân Canh, Vân Canh