DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Thừa Vân
Địa chỉ: Canh Vinh, Vân Canh
Thông tin liên hệ (tel, email):01695714571
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.330
Địa điểm: Khoảnh 2, tiểu khu 340, Canh Vinh, Vân Canh