DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ
Địa chỉ: Xã Ngọc Thanh - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
Thông tin liên hệ (tel, email):0211.856.022
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất:


Mã số công nhận: SC.14.01
Địa điểm: Lô 2,3,4,8 khoảnh X và lô 2,4 khoảnh XI khu Lũng Đồng Đành, xã Ngọc Thanh - thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc


Mã số công nhận: SR.14.03
Địa điểm: Xã Ngọc Thanh - thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc


Mã số công nhận: SC.14.02
Địa điểm: Xã Ngọc Thanh - Thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc