THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1474
Tên thường gọi : Keo lai nhân tạo
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Mã số công nhận : SD.51.04
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 1,5 ha
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):1.200.000hom/ha/năm
Năm trồng : 2006

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc - Ấp 2 xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 061 3758336; Fax: 061 3758439

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: