THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1307
Tên thường gọi : Sến cát
Tên khoa học : Shorea roxburghii G.Don
Mã số công nhận : ST.51.27
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Lâm phần tuyển chọn
Diện tích(ha):9,0 ha
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):105kg/ha/năm
Năm trồng : Rừng tự nhiên

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú - Ấp 3 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 061 3853022; Fax: 061 3853906.

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất:
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: