THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1659
Tên thường gọi : Keo lai nhân tạo
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Mã số công nhận : SD.03.08
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0,48
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):
Năm trồng : 2005-2006

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Lâm trường Hữu Lũng III
Lâm trường Hữu Lũng III, xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN