THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 2023
Tên thường gọi : Bạch đàn urô
Tên khoa học : Eucalyptus urophylla S.T. Blake
Mã số công nhận : SC.03.09
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
Diện tích(ha):5,0
Khả năng cung cấp giống(kg hạt/ha/năm):20
Năm trồng : 1992

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Lâm trường Hữu Lũng III
Lâm trường Hữu Lũng III, xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN