THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1550
Tên thường gọi : Keo lai nhân tạo
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Mã số công nhận : SD.35.05
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha):
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):
Năm trồng :

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

xã Bình hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN