THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1656
Tên thường gọi : Keo lai nhân tạo
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Mã số công nhận : SD.37.02
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0.42
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):
Năm trồng : 2007

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Thuộc : Tỉnh Phú Yên
Thôn Long An, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, Phú Yên

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN