THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1907
Tên thường gọi : Keo lai nhân tạo
Tên khoa học : Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Mã số công nhận : SD.51.40
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0,9
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):60 hom/cây/năm
Năm trồng : 2009

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Trạm thực nghiệm mô hom và vườn ươm Long Thành Xã An Hòa, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ: X: 707098m  
- Vĩ độ:    Y: 1204540m
- Độ cao: 23m
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm: 27,40C
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất: 37,50C
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất: 200C
- Tổng lượng mưa bình quân năm: 2.500mm
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: Feralit nâu xám (đất đồi)
- Độ pH: 6
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: trồng rừng nơi có điều kiện nhiệt độ trung bình từ 210C - 270C; lượng mưa trung bình từ 1.400 - 2.400mm; độ cao dưới 500m; độ dốc dưới 150; độ pH 4 - 7; thích hợp với nhiều loại đất, tầng đất sâu dày, ẩm mát, thoát nước, ít chua.