DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 0
Tổng số nguồn giống : 394
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
ST.09.30 Mỡ Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Yên Lâm phần tuyển chọn
ST.09.26 Luồng Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Yên Lâm phần tuyển chọn
SC.09.23 Sa mộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Khương Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
ST.09.33 Sa mộc BQL rừng phòng hộ huyện Si ma Cai Lâm phần tuyển chọn
SC.09. Mỡ BQL rừng phòng hộ Thành phố Lào Cai Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
ST.09.35 Luồng Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn Lâm phần tuyển chọn
SD.36.225 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Thanh Vân Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SC.36.01 Phi lao Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SD.36.226 Keo lai tự nhiên Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ cây trồng Nguyên Hạnh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.227 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ giống cây trồng Thiện Nhân Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.228 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây lâm nghiệp Nguyễn Văn Tiến Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.38 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Quảng Trạch Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.39 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH giống cây trồng nông lâm nghiệp Nam Việt Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.35 Keo lai tự nhiên Chi nhánh Trạm giống cây trồng lâm nghiệp - Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.33 Keo lai tự nhiên Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.37 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Vân Anh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.229 Keo lai tự nhiên Doanh nghiệp tư nhân Trọng Thủy Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.230 Keo lai tự nhiên Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Minh Dũng Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.224 Keo lai tự nhiên Cơ sở SXKD cây giống lâm nghiệp Trần Văn Sơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.231 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Nguyễn Vũ Bảo Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.232 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây trồng Lê Thị Hồng Trang Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.233 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Huỳnh Văn Sự Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.234 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây trồng Hoàng Vũ Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.235 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Vũ Hà Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.236 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất cây giống Văn Thịnh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.237 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Kết nối B.2.C Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.40 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH MTV LCN Long Đại Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.238 Keo lai tự nhiên Cơ sở Giống cây trồng Q & T Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.239 Keo lai tự nhiên Trung tâm Giống cây trồng Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.240 Keo lai tự nhiên Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Nguyễn Văn Thành Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SC.09.39 Sa mộc BQL rừng phòng hộ huyện Si ma Cai Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SC.09.40 Sa mộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Hà Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SM.09.SM01-SM05;SM.09.SM09-SM13 Sa mộc BQL rừng phòng hộ huyện Si ma Cai Cây mẹ (cây trội)
SN.09.38 Tống quá sủ BQL rừng phòng hộ huyện Si ma Cai Rừng giống chuyển hoá từ rừng tự nhiên
SN.09.37 Vối thuốc BQL rừng phòng hộ huyện Sa Pa Rừng giống chuyển hoá từ rừng tự nhiên
SM.09.BH03-04; SM.09.BH06; SM.09.BH08-13; SM.09.BH15 Sa mộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Hà Cây mẹ (cây trội)
SM.09.NS01-03;SM.09.NS05-07;SM.09.NS10-32;SM.09.NS35 Tống quá sủ BQL rừng phòng hộ huyện Si ma Cai Cây mẹ (cây trội)
SM.09.SP01;SM.09.SP03-04; SM.09.SP06-14;SM.09.SP16-21;SM.09. Vối thuốc BQL rừng phòng hộ huyện Sa Pa Cây mẹ (cây trội)
SM.09.PN01-30 Xoan ta BQL rừng phòng hộ huyện Bát Xát Cây mẹ (cây trội)
SM.09.BS01;SM.09.BS05-08;SM.09.BS10;SM.09.BS13-36 Xoan ta Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Khương Cây mẹ (cây trội)
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10