DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống cây trồng Nguyễn Ngọc Thiên
Địa chỉ: Ngọc Sơn Nam, Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0168.979.2192
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai hom, Keo lai nuôi cấy mô, Sao đen, ...


Mã số công nhận: SD.36.318
Địa điểm: KHoảnh 4, tiểu khu 61A, Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn


Mã số công nhận: SD.36.260
Địa điểm: Khoảnh 4, tiểu khu 61A, Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn