TIN TỨC

Thông báo kết luận của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp triển khai dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 (số 4212/TB-BNN-VP ngày 12/9/2013)
Thông báo kết luận của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp triển khai dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 (số 4212/TB-BNN-VP ngày 12/9/2013)


Xuất bản sách mới "Đặc điểm vật hậu và hạt giống cây rừng Việt Nam"
VNMặc dù kinh nghiệm về hạt giống và gieo ươm các loài cây rừng đã có nhiều nhưng những dẫn liệu cụ thể cũng như việc khái quát thành những qui luật cho những đặc điểm thời vụ và tính chất hạt giống cây