THÔNG TIN GIỐNG MỚI


Mã số công nhận:
TB05
Tên thường gọi: Keo lai tự nhiên
Tên khoa học: Acacia mangium x Acacia auriculiformis
Lý lịch giống mới: Giống tiến bộ kỹ thuật

ĐẶC ĐIỂM GIỐNG MỚI

- Sinh trưởng
- Năng suất
- Chất lượng
- Khả năng chống chịu
- Địa điểm
- Thời gian
- Điều kiện lập địa
- Quy mô diện tích
- Số lần lặp